wtorek, Maj 23, 2017

NAJNOWSZE

Pomoc prawna z urzędu (cz. 1)

Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów, które powinny przybliżyć uczestnikom postępowania cywilnego zasady dotyczące przyznawania przez sąd pomocy w postaci ustanowienia pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) z...

POZOSTAŁE

W poprzednim artykule była mowa o ogólnych warunkach wystąpienia do sądu z powództwem wzajemnym. Dzisiaj więcej szczegółów w tym zakresie. Kiedy oraz na jakich zasadach można wnieść powództwo wzajemne? Pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne z chwilą doręczenia mu pozwu, a więc...
Powództwo wzajemne, to powództwo wytoczone przez pozwanego przeciwko powodowi w ramach tego samego postępowania (procesu). W polskim prawie powództwo wzajemne stanowi środek obrony strony pozwanej, umożliwiający jej jednoczesne dochodzenie swoich roszczeń bez konieczności wytaczania odrębnej sprawy. W literaturze przedmiotu...
Niniejszy artykuł omawia zamknięty katalog umów, od których konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia.  W art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. 2017.683) ustawodawca wprowadził rodzaje umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub...
Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje osobie ubezpieczonej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu...
Komornicy mogą zająć nadpłatę lub zwrot z podatku dochodowego dłużnika  w celu pokrycia długów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Regulacja prawna Z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017.201) urząd skarbowy powinien zwrócić podatnikowi nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu...

REDAKCJA POLECA

Przelewy do ZUS w przyszłości?

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania kilku rodzajów składek takich jak składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka...

Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców – obecne plany rządu

Eksperci uważają, że konieczna jest pełna reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Już teraz jednak planowane są zmiany, które mają być korzystne dla najmniejszych firm jednoosobowych. Chodzi...

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod...

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a jednocześnie osoby te prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - może powstać wątpliwość w jaki sposób i czy...