Słownik – Litera A

Klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone)

Napisano:

Klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi) są konkretne zapisy w umowach z konsumentami w umowie, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu (a więc takie, które nie zostały z nim uzgodnione, lecz zostały mu przedstawione przez drugą stronę, zwykle o silniejszej pozycji, jedynie do zaakceptowania). Konsument w odniesieniu do takich zapisów ma więc dwa wyjścia – może […]

WIĘCEJ

Umowy adhezyjne

Napisano:

Co to jest umowa adhezyjna? Takim określeniem są nazywane umowy, które są zawierane de facto bez negocjowania ich treści – po prostu poprzez „przystąpienie” do nich. Z tego powodu umowy te nazywane są umowami przystąpienia – strona słabsza może albo do umowy przystąpić albo zrezygnować w ogóle z jej zawarcia. Zwykle tego typu umowy są […]

WIĘCEJ

Aport (wkład niepieniężny)

Napisano:

Aport to inaczej wkład niepieniężny wnoszony przez wspólników/akcjonariuszy do spółki na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport stanowi przeciwieństwo wkładu gotówkowego (pieniężnego), który prowadzi do opłacenia akcji/udziałów środkami pieniężnymi (gotówka, przelew na konto). W przypadku wkładów do spółek kapitałowych aportem nie mogą być prawa niezbywalne (typu: dożywocie […]

WIĘCEJ

Agio

Napisano:

Agio jest nadwyżką pomiędzy ceną objęcia akcji w spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej/ lub też udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nad ich wartością nominalną wynikającą z zapisów umowy spółki czy statutu.  Wyjaśniając na przykładzie: zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych minimalna wartość nominalna udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 zł., zaś […]

WIĘCEJ

AVAL

Napisano:

Aval to nic innego jak poręczenie wekslowe, które uregulowane jest w przepisach art. 30 – 32 Prawa wekslowego. Zgodnie z przyjętą definicją, aval jest sposobem zabezpieczenia wierzytelności wekslowej i polega na poręczeniu za cudzy dług wynikający z weksla. Pamiętać należy, że w takiej sytuacji osoba, które podpisze weksel jako poręczyciel odpowiada na analogicznych zasadach jak […]

WIĘCEJ

Administrator hipoteki

Napisano:

Administrator hipoteki został przewidziany w przepisie art. 682 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Powołuje się go w sytuacji, gdy kilka wierzytelności, należących do kilku osób (wierzycieli), mających sfinansować jedno przedsięwzięcie, ma być zabezpieczonych jedną, wspólną hipoteką. Instytucja ta jest związana z potrzebą wyznaczenia jednej osoby zarządzającej hipoteką i za nią odpowiedzialnej, w sytuacji wielości […]

WIĘCEJ

Akcja

Napisano:

Akcja to papier wartościowy emitowany przez spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne, reprezentujący kapitał zakładowy tych podmiotów. Każda akcje ma określoną (identyczną) wartość nominalną a suma wartości nominalnej wszystkich akcji równa jest kapitałowi zakładowemu emitenta. Akcje co do zasady są zbywalne, natomiast obrót akcjami spółek publicznych odbywa się za pośrednictwem giełd papierów wartościowych. Jakie uprawnienia wynikają […]

WIĘCEJ

Administrator zastawu

Napisano:

Instytucję administratora zastawu przewiduje przepis art. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  Zgodnie z jego brzmieniem powołuje się go w przypadkach: 1. zabezpieczenia wierzytelności przysługującej dwóm lub więcej wierzycielom, 2. zabezpieczenia dwóch lub więcej wierzytelności wynikających z umów, 3. zabezpieczenia wierzytelności objętej układem w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, 4. w przypadku przeniesienia części wierzytelności […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016