Słownik – Litera C

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Napisano:

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej stanowi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. W rejestrze tym uwidaczniane jest także funkcjonowanie ww. przedsiębiorców jako stron umowy spółki cywilnej. Rejestr ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie […]

WIĘCEJ

Cesja wierzytelności

Napisano:

Czym jest cesja wierzytelności? Cesja wierzytelności to nic innego jak sprzedaż długów podmiotowi, który jest zainteresowany ich kupnem. Podstawa prawna: Art. 509 – 518 KC. Art. 509 „§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016