Słownik – Litera D

Działalność gospodarcza

Napisano:

Działalność gospodarcza to forma aktywności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Działalność gospodarcza obejmuje zasadniczo zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Generalnie zatem aby można było mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej, musi ona […]

WIĘCEJ

Dobra osobiste

Napisano:

Pojęcie „dobra osobiste” występuje w Kodeksie cywilnym i jest utożsamiane przede wszystkim z dobrami o charakterze niemajątkowym przysługującymi każdemu człowiekowi (osobom fizycznym), które są chronione przez przepisy prawa. Najczęściej jako przykłady dóbr osobistych wskazuje się zdrowie, cześć, dobre imię, swobodę sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnicę korespondencji, twórczość naukową, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności. Katalog dóbr osobistych […]

WIĘCEJ

Darowizna

Napisano:

Umowa darowizny regulowana jest w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz innej osoby kosztem swojego majątku. Umowa darowizny w prawie polskim jest umową dwustronną, zatem nie można dokonać darowizny na rzecz określonej osoby bez jej zgody w drodze jednostronnego działania darczyńcy. Najczęściej spotykane darowizny to darowizny […]

WIĘCEJ

Dywidenda

Napisano:

Dywidenda to inaczej udział w zysku. Pojęcie to używane jest w odniesieniu do udziału wspólnika/akcjonariusza w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Zysk w tych spółkach rozdziela się stosunku do akcji/udziałów posiadanych przez wspólnika lub akcjonariusza. Zysk podlegający wypłacie nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski […]

WIĘCEJ

Dopłaty wspólników

Napisano:

Dopłaty to dodatkowe świadczenie pieniężne wspólników na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopłaty są sposobem na dokapitalizowane spółki z o.o. przez wspólników polegającym na tym, że każdy ze wspólników jest zobowiązany do wpłaty dodatkowej kwoty pieniężnej ustalonej w stosunku do posiadanych udziałów. Cel dopłat może być dowolny; przykładowo dopłaty mogą służyć pokryciu strat spółki. Kodeksowa […]

WIĘCEJ

Dochód

Napisano:

Dochód należy rozumieć, jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztem ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Innymi słowy dochodem jest czysty zysk podatnika tj. zarobek pomniejszony o wydatki poniesione celem uzyskania tego zarobku. Zasadniczo wartość uzyskanego dochodu stanowi podstawę opodatkowania. Oznacza to, że podatek dochodowy jest naliczany nie od uzyskanego zysku, ale od zysku, z którego […]

WIĘCEJ

Due Diligence

Napisano:

Co to jest? Due Diligence (tłum.: “należyta staranność”) jest procesem polegającym na kompleksowym badaniu sytuacji faktycznej, prawnej i podatkowej danego podmiotu gospodarczego, osoby lub stosunku zobowiązaniowego, najczęściej przed planowaną transakcją. Celem takiego badania jest znaleźć m wszelkie ryzyka związane z operacją lub ustalić szanse powodzenia – przykładowo biznesowego. Przed każdą transakcją nabycia np. akcji czy […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016