Słownik – Litera K

Klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone)

Napisano:

Klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi) są konkretne zapisy w umowach z konsumentami w umowie, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu (a więc takie, które nie zostały z nim uzgodnione, lecz zostały mu przedstawione przez drugą stronę, zwykle o silniejszej pozycji, jedynie do zaakceptowania). Konsument w odniesieniu do takich zapisów ma więc dwa wyjścia – może […]

WIĘCEJ

Konsument

Napisano:

Konsument to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Charakter danej osoby jako konsumenta nie budzi wątpliwości w przypadku, w którym ta osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej. Może ona natomiast również występować w charakterze konsumenta, nawet będąc przedsiębiorcą – z tym […]

WIĘCEJ

Kierownik jednostki

Napisano:

Kierownik jednostki to pojęcie, którym posługuje się Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Przez kierownika jednostki rozumie się: członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę, w przypadku spółki jawnej […]

WIĘCEJ

Kapitał zapasowy

Napisano:

Kapitał zapasowy to pozycja bilansowa, ujmowana w pasywach bilansu spółki jako element kapitałów własnych. Pozycja ta jest obligatoryjna jedynie w zakresie spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, zaś w przypadku pozostałych spółek może być praktycznie tworzona na mocy wewnętrznych decyzji wspólników. W przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych na kapitał zapasowy powinno się przelewać co najmniej 8% zysku […]

WIĘCEJ

Kapitał zakładowy

Napisano:

Kapitał zakładowy to pojęcie używane gównie w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza ono łączną wartość wkładów (pieniężnych i niepieniężnych) wniesionych przez wspólników czy akcjonariuszy na pokrycie wartości nominalnej akcji lub udziałów. Kapitał zakładowy stanowi zatem iloczyn ilości akcji lub udziałów w spółce oraz wartości nominalnej akcji lub udziałów określonej […]

WIĘCEJ

Komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa

Napisano:

Wszystkie powyższe pojęcia związane są ze spółką komandytową, która została uregulowana w przepisach art. 102 – 124 Kodeksu spółek handlowych. Spółkę komandytową mogą zawiązać wspólnicy: 1) komplementariusz i 2) komandytariusz. Kim jest komplementariusz? Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, w każdej spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, co najmniej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem. Komplementariusz […]

WIĘCEJ

Koszt uzyskania przychodu

Napisano:

Kosztem uzyskania przychodu jest wydatek poniesiony przez podatnika, celem uzyskania przychodu, który jest racjonalnie uzasadniony. Innymi słowy między przychodem, a wydatkiem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu podatnika w danym roku podatkowym. Ustawodawca wyróżnia trzy możliwe związki wydatku z przychodem, które umożliwiają uznania danego […]

WIĘCEJ

Korekta deklaracji podatkowej

Napisano:

Korekta deklaracji podatkowej polega na zmianie danych w uprzednio złożonej deklaracji podatkowej określającej wysokość podatku do zapłaty przez podatnika względem państwa. Ustawy podatkowe przewidują dwa rodzaje korekty deklaracji podatkowej: z urzędu tj. dokonywanej przez właściwy organ podatkowy lub składaną przez podatnika Korekta deklaracji z urzędu Korekta deklaracji podatkowej z urzędu wiąże się z czynnościami weryfikacyjnymi […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016