Słownik – Litera P

Przedsiębiorca

Napisano:

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Istotne jest tutaj, iż w przypadku umowy spółki cywilnej – sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są wyłącznie jej wspólnicy. Przedsiębiorcy: […]

WIĘCEJ

Przedsiębiorstwo

Napisano:

Przedsiębiorstwo zdefiniowane zostało w przepisach Kodeksu cywilnego. Art. 55 1 k.c. stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa […]

WIĘCEJ

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Napisano:

Pojęcie przedawnienia pojawia się w szeregu aktach prawnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców najbardziej istotne znaczenie ma przedawnienie materialnych roszczeń cywilnoprawnych regulowane w art. 117-125 Kodeksu cywilnego. Istota przedawnienia polega na tym, że po upływie czasu wskazanego w przepisach prawa dłużnik tj., zobowiązany z danego stosunku prawnego może odmówić zaspokojenia (najczęściej zapłaty) na rzecz wierzyciela. Jeśli […]

WIĘCEJ

Prokura oddziałowa

Napisano:

Prokura oddziałowa – to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura oddziałowa to prokura ograniczona do spraw danego oddziału przedsiębiorstwa wpisanego do rejestru. Może być ona ukształtowana jako prokura samoistna (gdzie jeden lub kilku prokurentów uprawnionych jest do samodzielnego reprezentowania) lub jako prokura łączna (gdzie ustanowieni prokurenci mogą działać […]

WIĘCEJ

Prokura łączna

Napisano:

Prokura łączna to rodzaj prokury tj. pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa udzielanego przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku prokury łącznej podmiot udzielający prokury ustanawia kilku prokurentów i wskazuje, że mogą oni reprezentować przedsiębiorstwo jedynie łącznie. Sposób wykonywania prokury łącznej określa mocodawca. Możliwe są tu różne warianty łącznego działania prokurentów tj. np. […]

WIĘCEJ

Prokura samoistna

Napisano:

Prokura samoistna – stanowi rodzaj prokury tj. pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa udzielanego przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorca może się zdecydować o udzieleniu tego typu pełnomocnictwa danej osobie do działania na rzecz podmiotu gospodarczego w sposób samodzielny. Przedsiębiorca może ustanowić również kilku prokurentów, zaś od jego decyzji zależeć będzie czy każdy […]

WIĘCEJ

Prokura

Napisano:

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnik, któremu udzielono prokury określany jest mianem prokurenta.   Regulacja: art.1091 – 1099 Kodeksu cywilnego

WIĘCEJ

Prokurent

Napisano:

Prokurent to pełnomocnik, którego może ustanowić przedsiębiorca (spółka) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura tj. udzielone pełnomocnictwo uprawnia prokurenta do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszystkich czynności sądowych oraz pozasądowych wiążących się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurenta nie mogą ustanawiać spółki w likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości. Prokura może zostać w każdym czasie odwołana. Ustawowy […]

WIĘCEJ

Podatek należny

Napisano:

Zasadniczo przez podatek należny należy rozumieć kwotę podatku do zapłaty przez podatnika na rzecz urzędu skarbowego. Czym jest podatek należny w podatku od towarów i usług? Na gruncie podatku dochodowego od towarów i usług podatek należny rozumiany jest, jako podatek od sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez podatnika tego podatku w ramach prowadzonej przez niego […]

WIĘCEJ

Podatek naliczony

Napisano:

Podatek naliczony to podatek od zakupów towaru i usług dokonywanej przez podatnika-przedsiębiorcę, który jest  wliczony w cenę kupowanych towarów i usług, wykorzystywanych przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wysokość tego podatku jest określana na podstawie faktur otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług. Jakie jest znaczenie podatku naliczonego? Na gruncie podatku od […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016