Słownik – Litera S

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Napisano:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najbardziej popularna forma spółki kapitałowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub kilka osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub osób prawnych z tym zastrzeżeniem, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Minimalny kapitał zakładowy spółki z […]

WIĘCEJ

Spółka partnerska

Napisano:

Spółka partnerska to spółka osobowa regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Spółka partnerska to spółka powołana w celu wykonywania przez wspólników (partnerów) – będących wyłącznie osobami fizycznymi wolnego zawodu. Spółka partnerska może służyć do wykonywanie więcej niż jednego wolnego zawodu. Sztandarowym tego przykładem są spółki zakładane wspólnie przez radców prawnych i adwokatów. Wolne zawody jakie […]

WIĘCEJ

Spółka komandytowo-akcyjna

Napisano:

Spółka komandytowo-akcyjna zaliczana jest do spółek osobowych. Powstanie oraz funkcjonowanie tego typu spółek regulują zasadniczo przepisy art. 125 – 150 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu jednak na to, że spółka komandytowo-akcyjna stanowi pewną hybrydę wśród spółek łączącą cechy spółki osobowej oraz spółki kapitałowej, do spółek tego typu stosuje się odpowiednio także przepisy dotyczące spółek jawnych […]

WIĘCEJ

Spółka kapitałowa

Napisano:

Definicję legalną (ustawową) pojęcia „spółka kapitałowa” wprowadza Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z tą definicją – do spółek kapitałowych zalicza się: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Regulacja: art. 4 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych

WIĘCEJ

Spółka osobowa

Napisano:

Definicję legalną (ustawową) pojęcia „spółka osobowa” wprowadza Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z tą definicją – do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Regulacja: art. 4 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych

WIĘCEJ

Statut

Napisano:

Statut jest to pojęcie niejednolite, bowiem występuje w wielu różnych aktach prawnych. Statut można zdefiniować jako dokument regulujący funkcjonowanie, strukturę wewnętrzną i organizację podmiotu prawa publicznego lub prywatnego, ma więc charakter ustrojowy. Konkretne wymagania dotyczące treści statutu oraz jego formy w stosunku do określonego rodzaju podmiotów, uregulowane są w poszczególnych ustawach. Przykłady podmiotów zobowiązanych do […]

WIĘCEJ

Spółka jawna

Napisano:

Spółka jawna (w skrócie sp.j.) została uregulowana w przepisach art. 22 – 85 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z postanowieniami ustawy, jest to spółka osobowa, która stanowi odrębny wobec wspólników podmiot, gdyż posiada własny majątek i organizację wewnętrzną. Ponadto, spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa (np. kupić nieruchomość), zaciągać zobowiązania (np. zawrzeć umowę na […]

WIĘCEJ

Spółka komandytowa

Napisano:

Spółkę komandytową (w skrócie sp.k.), regulują przepisy art. 102 – 124 kodeksu spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, będąca podmiotem odrębnym od wspólników, gdyż: posiada własny majątek (np. nieruchomości lub pieniądze mogą należeć bezpośrednio do spółki), strukturę organizacyjną (może mieć ustaloną hierarchię, zatrudnionych pracowników), zdolność do nabywania praw (np. bycia stroną umowy najmu i uzyskiwania […]

WIĘCEJ

Spółka akcyjna

Napisano:

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez spółkę akcyjną, na stanowisku dyrektora generalnego tej spółki (na podstawie umowy o pracę) jedynego akcjonariusza, będącego jednocześnie jedynym członkiem jednoosobowego zarządu spółki akcyjnej? Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z dnia 9 września 2004 r., I PK 659/03, sytuacja taka jest dopuszczalna, jeżeli spółka akcyjna reprezentowana jest przez […]

WIĘCEJ

Spółka S-24

Napisano:

Z dniem 1 stycznia 2012 r., w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, możliwe jest zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. System ten ma umożliwić rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 1 dnia. Zgodnie z nowym art. 1571 k.s.h. zawarcie umowy spółki z o.o. jest możliwe online, dzięki wykorzystaniu wzorca udostępnionego na stronie internetowej […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016