Słownik – Litera W

Wartość godziwa

Napisano:

Wartość godziwa to pojęcie używane przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Zgodnie z jej postanowieniami wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą […]

WIĘCEJ

Wartość nominalna akcji lub udziałów

Napisano:

Wartość nominalna oznacza wartość akcji lub udziału w spółce przyjętą przez wspólników/akcjonariuszy przy założeniu spółki i opisaną w umowie lub w statucie spółki. Wartość nominalna może zostać zwiększona w późniejszym okresie funkcjonowania podmiotu. Pojęcie to występuje w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych gdzie odnosi się ono do wartości papieru wartościowego w postaci akcji oraz w […]

WIĘCEJ

Warrant

Napisano:

Warrant jest papierem wartościowym zawierającym bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie osoby, która go wydała (emitenta) do wypłacenia właścicielom warrantów kwoty rozliczenia lub dostarczeniu instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykupu. Wyróżnia się warranty subskrypcyjne oraz opcyjnie. Warrant subskrypcyjny Warrant subskrypcyjny to papier wartościowy uprawniający ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy). […]

WIĘCEJ

Windykacja

Napisano:

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Jednym słowem jest to odzyskiwanie długów za pomocą środków na jakie zezwala nam prawo polskie. Windykację możemy podzielić na polubowną i sądową oraz komorniczą i pokomorniczą. Czym jest windykacja polubowna? To sposób odzyskania należności poprzez wysyłanie monitów do zapłaty, próby ustalenia spłaty np. […]

WIĘCEJ

Copyright by LexAgit 2015-2016