POZOSTAŁE

Spółka cywilna nie jest podatnikiem, a jej wspólnicy – co to oznacza w praktyce?

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie aktywności w takiej właśnie postaci ma określone skutki nie tylko prawne, ale i podatkowe. Spółka cywilna – czyli jaka? Spółka cywilna w literaturze prawniczej jest prezentowana jako zupełnie odmienny typ spółki od spółki handlowej. Spółka cywilna jest tworem, który nie posiada osobowości prawnej. Jest to tylko umowa zawarta przez wspólników....

Zwolnienie podmiotowe z VAT ? Kto w 2017 roku ma prawo do zwolnienia z VAT?

Prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT), nawet z całej realizowanej sprzedaży, może przysługiwać przedsiębiorcom, o ile spełniają oni określone warunki prawne. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT tego mogą zatem skorzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Kwota podatku nie jest uwzględniana w...

Podatek od spadków – ważna data otwarcia spadku

Prastare, ale wciąż jakże aktualne są słowa: „na świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” Są one aktualne również współcześnie także w odniesieniu do spadkobierców osoby zmarłej, po której uzyskali oni składniki majątkowe. W przypadku dziedziczenia ważna też jest data otwarcia spadku a zatem śmierci spadkodawcy. Skutki powstania obowiązku podatkowego dla osób najbliższych Dla podatnika podatku najważniejsze jest prawidłowe określenie...

Rejestr Należności Publicznoprawnych? Na czym będzie polegał?

Od 1 stycznia 2018 roku każdy zainteresowany będzie mógł skontrolować czy kontrahent ma zaległości podatkowe. Będzie to możliwe dzięki Rejestrowi Należności Publicznoprawnych. Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933). Ustawa w tej części zacznie obowiązywać od dnia 1.01.2018 r. Rejestr Należności Publicznoprawnych...

Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod jakimi warunkami?

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a jednocześnie osoby te prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - może powstać wątpliwość w jaki sposób i czy w ogóle odliczeniu podlega podatek VAT z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług. Co stanie się, jeśli nabywany towar ma być wykorzystywany w działalności gospodarczej tylko jednego z małżonków. Faktura na oboje małżonków Nabycie towarów np. nieruchomości lub...

Czy komornik może zająć nadpłatę lub zwrot podatku wykazany w rocznym zeznaniu PIT?

Komornicy mogą zająć nadpłatę lub zwrot z podatku dochodowego dłużnika  w celu pokrycia długów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Regulacja prawna Z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017.201) urząd skarbowy powinien zwrócić podatnikowi nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Z dyspozycji zawartej w art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że tytuł wykonawczy stanowi...

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zastrzeżenia RPO

Jak wie niemal każdy przedsiębiorca od 15 lipca 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w zakresie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tymczasem według opinii Rzecznika Praw Obywatelskich ustawodawca konstruując przepisy w tym zakresie posłużył się niejednoznacznymi pojęciami, co może prowadzić do niejasności...

Podatek dochodowy: Ulga na dziecko po rozwodzie lub w separacji

Czy separacja lub rozwód małżonków pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej? Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy artykuł. Regulacja prawna Na podstawie art. 27f ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2016. 2032)  ulga na dziecko/dzieci przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym był rodzicem tj. wykonywał władzę rodzicielską lub opiekunem...

Opłata reklamowa – jaka zasada ustalania?

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r., poz. 779, a wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) określiło górną granicę stawki kwotowej opłaty...

W czym pomogą objaśnienia podatkowe?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2017, poz. 201) stosowane są obecnie tzw. objaśnienia podatkowe. Według przepisu art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów wydawane przez Ministra Finansów. Objaśnienia podatkowe mają zatem być wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który...

Wykazy podatników VAT, wykreślonych i tych którym odmówiono rejestracji

Ministerstwo Finansów zadeklarowało chęć utworzenia dwóch wykazów: wykaz podatników wykreślonych z rejestru VAT oraz wykaz tych, którym odmówiono zarejestrowania i przywróconych do rejestru. Jak wiadomo od stycznia 2017 roku urząd skarbowy nabył nowe narzędzia prawne, które umożliwiają wykreślanie czynnych podatników z rejestru VAT. Pisaliśmy już o tym na naszym portalu. W styczniu działania te nabrały rozpędu i wykreślonych zostało...