POZOSTAŁE

Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod jakimi warunkami?

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a jednocześnie osoby te prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - może powstać wątpliwość w jaki sposób i czy w ogóle odliczeniu podlega podatek VAT z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług. Co stanie się, jeśli nabywany towar ma być wykorzystywany w działalności gospodarczej tylko jednego z małżonków. Faktura na oboje małżonków Nabycie towarów np. nieruchomości lub...

Czy komornik może zająć nadpłatę lub zwrot podatku wykazany w rocznym zeznaniu PIT?

Komornicy mogą zająć nadpłatę lub zwrot z podatku dochodowego dłużnika  w celu pokrycia długów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Regulacja prawna Z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017.201) urząd skarbowy powinien zwrócić podatnikowi nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Z dyspozycji zawartej w art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że tytuł wykonawczy stanowi...

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zastrzeżenia RPO

Jak wie niemal każdy przedsiębiorca od 15 lipca 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w zakresie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Tymczasem według opinii Rzecznika Praw Obywatelskich ustawodawca konstruując przepisy w tym zakresie posłużył się niejednoznacznymi pojęciami, co może prowadzić do niejasności...

Podatek dochodowy: Ulga na dziecko po rozwodzie lub w separacji

Czy separacja lub rozwód małżonków pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej? Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy artykuł. Regulacja prawna Na podstawie art. 27f ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2016. 2032)  ulga na dziecko/dzieci przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym był rodzicem tj. wykonywał władzę rodzicielską lub opiekunem...

Opłata reklamowa – jaka zasada ustalania?

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r., poz. 779, a wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) określiło górną granicę stawki kwotowej opłaty...

W czym pomogą objaśnienia podatkowe?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U 2017, poz. 201) stosowane są obecnie tzw. objaśnienia podatkowe. Według przepisu art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów wydawane przez Ministra Finansów. Objaśnienia podatkowe mają zatem być wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który...

Wykazy podatników VAT, wykreślonych i tych którym odmówiono rejestracji

Ministerstwo Finansów zadeklarowało chęć utworzenia dwóch wykazów: wykaz podatników wykreślonych z rejestru VAT oraz wykaz tych, którym odmówiono zarejestrowania i przywróconych do rejestru. Jak wiadomo od stycznia 2017 roku urząd skarbowy nabył nowe narzędzia prawne, które umożliwiają wykreślanie czynnych podatników z rejestru VAT. Pisaliśmy już o tym na naszym portalu. W styczniu działania te nabrały rozpędu i wykreślonych zostało...

Jawność informacji na temat podatków największych firm – nowe plany MF

Ministerstwo Finansów chciałoby, aby informacje o podatkach zapłaconych w Polsce przez największe firm były jawne. Z tego powodu MF pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). Zmiana ustawowa miałaby wprowadzać ową jawność informacji na temat podatków największych firm. W...

Jednolity Plik kontrolny, czyli co tak naprawdę?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to kolejne przedsięwzięcie Ministerstwa Finansów, mające zagwarantować większy poziom szczelności polskiego systemu podatkowego. To rozwiązanie jest w ostatnim czasie intensywnie komentowane. Zyskuje każdego dnia zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Jest to najogólniej pisząc zbiór danych finansowych takich jak faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodowo-rozchodowe. W praktyce jest to plik z ww....

Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszła tak zwana duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Z uzasadnienia projektu wynika że celem zmian jest zmiana zasad rozliczania niektórych usług budowlanych z uwagi na stwierdzone wadliwości w tym zakresie (w tym problem oszustw w zakresie podatku VAT). Odwrotne obciążenie...

Faktura VAT podrobiona, przerobiona lub fikcyjna – jaka kara w 2017 roku?

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) stało się w ostatnich latach niezwykle groźnym procederem przestępczym, wskutek którego budżet Państwa ponosił gigantyczne szkody. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy większa niż ówczesny deficyt budżetowy. Wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się zorganizowane grupy...