POZOSTAŁE

Ulga na złe długi – krótszy termin na skorzystanie z „ulgi na złe długi” w podatku od towarów i usług

Funkcjonująca od kilku lat w nowej formule tzw. „ulga na złe długi” jest instrumentem bardzo chętnie wykorzystywanym przez podatników podatku VAT. Wspiera ona zmniejszanie zatorów płatniczych i pozwala na udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług (podatnikami VAT czynnymi). Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”)  a dokładniej projekt z dnia 27...

Minimalne wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu z podatkiem VAT czy bez?

Od 13 października 2017 r. zmienia się minimalne wynagrodzenie  pełnomocnika z urzędu w sprawach przeciwko ZUS. Regulacja prawna W sądowych sprawach prowadzonych m.in. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ubezpieczony może złożyć wniosek o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Sąd rozpatrzy pozytywnie niniejszy wniosek, jeżeli uzna, że z powodu trudnej sytuacji życiowej i finansowej strony powinien być przyznany pełnomocnik...

Spółki osobowe – zasady opodatkowania dochodów

Przepisy Kodeksu spółek handlowych opisują zarówno spółki osobowe tj. jawne, komandytowe, partnerskie oraz spółki komandytowo-akcyjne, jak i spółki kapitałowe tj. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Generalnie poza pewnymi ograniczeniami wynikającymi z regulacji dotyczących spółek partnerskich dedykowanych głównie dla przedstawicieli wolnych zawodów, możliwe jest prowadzenie działalności w ramach dowolnego rodzaju spółki. Na marginesie zauważyć należy, że prowadzenie działalności gospodarczej na...

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Zdarza się tak, że na skutek braku wiedzy, zmienności w interpretacji przepisów podatkowych czy też innych z przyczyn podatnicy mogą zostać objęci postępowaniami podatkowymi prowadzącymi do wydania przez organ podatkowe decyzji określających wysokość zaległości podatkowej w danym podatku. Czasami kwoty zaległości podatkowych wynikające z takiej decyzji, w szczególności przy uwzględnieniu jeszcze odsetek skarbowych mogą być dość wysokie. O ile, być może...

Spółka akcyjna – jaki podatek dochodowy płaci?

Spółka akcyjna - podstawowa stawka CIT Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jaki płaci spółka akcyjna wynosi 19% dochodu. Dochód stanowi przy tym różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Taką samą stawką podatkową opodatkowane są także dochody innych podmiotów objętych regulacjami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz....

Podatnicy poszkodowani w sierpniowych nawałnicach nie zapłacą podatku od spadków i darowizn

W dniu 25 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1574). Dotyczy ono zwolnienia z poboru podatku od spadków i darowizn podatników, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic jakie miały miejsce  w sierpniu...

Usługi niematerialne, ograniczenie w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych

Jednym z bardziej medialnych tematów w ostatnich tygodniach jest przedstawiony przez Resort Finansów projekt ustawy zaostrzający przepisy regulujące zaliczenie do kosztów uzyskania przychów wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne). Usługi niematerialne mogą zostać objęte istotnymi ograniczeniami. Przepisy te zgodnie z projektem ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o...

MF: Zerowa stawka VAT na materiały budowlane 2017 – kiedy i na jakich warunkach?

W związku z rozmiarem szkód wyrządzonych przez nawałnice, które nawiedziły w sierpniu br. woj. kujawsko – pomorskie, pomorskie i wielkopolskie została ustalona zerowa stawka podatku VAT dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych  poszkodowanym osobom fizycznym  i instytucjom. Chodzi tutaj o materiały budowlane przekazywane z tytułu darowizny w okresie od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 roku. Regulacja prawna Z dniem 6...

Informacja szefa KAS w sprawie optymalizacji podatkowej dokonywanej z wykorzystaniem znaków towarowych i spółek osobowych

W dniu 30.08.2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), zwracająca uwagę na możliwość potraktowania pewnych sytuacji darowizn znaków towarowych na rzecz Spółek osobowych za unikanie opodatkowania i podejmowane li tylko w celu uzyskania korzyści podatkowej. W komentowanej informacji, Szef KAS zwraca szczególną uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,...

Powstanie lista przesłanek należytej staranności w transakcjach krajowych. Ministerstwo Finansów publikuje przesłane opinie.

Ministerstwo Finansów w dniu 28 lipca 2017 r. zakończyło konsultacje podatkowe w sprawie „listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego” oraz opublikowało 65 opinii zebranych w toku konsultacji na swojej stronie internetowej. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad przygotowaniem listy przesłanek należytej staranności, których spełnienie w momencie zawierania...

Użyczenie od najbliższej rodziny nieopodatkowane

W podatkach przyjmuje się generalnie, że wszystko co dany podmiot – podatnik otrzymuje od innego podmiotu bez wynagrodzenia powinno być uznawane za jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W uproszczeniu przychód ten powinien odpowiadać wartości zaoszczędzonego wydatku. Użyczenie a podatek dochodowy – regulacje prawne Podstawę opodatkowania towarów lub usług otrzymanych przez podatnika bez wynagrodzenia np. na podstawie umowy użyczenia stanowią zasadniczo...