Strona główna Aktualności Dodatek energetyczny 2019 – podstawowe informacje

Dodatek energetyczny 2019 – podstawowe informacje

743
PODZIEL SIĘ
dodatek energetyczny Sprawna spółka

W artykule zostały omówione warunki przyznawania dodatku energetycznego w 2019 roku.

Kto może otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Zgodnie z dyspozycją art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2019.756) dodatek energetyczny może otrzymać osoba, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej .

Czy dodatek energetyczny przyznawany jest  wraz z dodatkiem mieszkaniowym?

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby, która otrzymała dodatek mieszkaniowy (osobny wniosek). Formularze wniosków są dostępne w instytucji, realizującej wypłatę dodatków mieszkaniowych (np. ośrodki pomocy społecznej). Tam również są one przyjmowane. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

– kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną,

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Minister Energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Mon. Pol. 2019.402) –  wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Na jaki okres przyznawany jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego, czyli na 6. miesięcy. Wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku może zostać wypłacony na rachunek bankowy wnioskodawcy lub na rachunek bankowy właściwego przedsiębiorcy energetycznego.

Podstawa prawna:

– art. 5c ust. 1, ust. 4, art. 5d ust. 1, art. E ust. 1  Ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (tekst jedn. Dz.U. 2019. 756)

– Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Mon. Pol. 2019.402)

Stan prawny na dzień 23 maja 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.