POZOSTAŁE

Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej (5)

Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej Lexagit.pl sprawna spółka

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat opodatkowania działalności nierejestrowej podatkiem dochodowym: Podatek dochodowy w działalności nierejestrowej (4). Pojawił się wówczas wątek kosztów podatkowych pomniejszających przychód z działalności nierejestrowej.    Koszty uzyskania przychodu w działalności nierejestrowej – jakie mogą być W art. 22 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca zdefiniował „koszty uzyskania przychodów”  jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania...

Podatek dochodowy w działalności nierejestrowej (4)

Podatek dochodowy w działalności nierejestrowej LEXAGIT.pl sprawna spółka

Artykuł odpowiada na pytanie w jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy w działalności nierejestrowej, a zatem w działalności nie podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność nierejestrowa nie podlega wprawdzie zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nie zwalnia osoby fizycznej, która ją wykonuje z rozliczenia prowadzonej działalności w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to...

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym LEXAGIT.PL

Od 1 stycznia 2019 r. w Ustawie  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U.2018. 1509 (ustawa o PIT) będą wprowadzone nowe zmiany. Wynikają one z dwóch ustaw nowelizujących podpisanych w listopadzie bieżącego roku. Jest to Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Nierejestrowa działalność gospodarcza a VAT i kasa fiskalna (3)

nierejestrowa działalność gospodarcza VAT Lexagit.pl porady prawne online

W trzeciej części artykułu o działalności nierejestrowej - trochę informacji o podatkach w świetle przepisów oraz stanowiska sądów administracyjnych i organów skarbowych.  A zatem VAT i kasa fiskalna.   Przypomnijmy ... Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) nierejestrową działalność gospodarczą może wykonywać osoba fizyczna, jeżeli...

Spółka cywilna: czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego (7)

spółka cywilna podatnik podatku VAT Lexagit.pl porady prawne online

W spółce cywilnej  podatnikiem podatku dochodowego jest każdy z jej wspólników, natomiast podatnikiem podatku od towaru i usług (podatek VAT) oraz podatku akcyzowego jest spółka. Dlaczego spółka, a nie jej wspólnicy? Odpowiedź na to pytanie  zawiera poniższy artykuł. Przypomnijmy ... Zgodnie z art. 860  par. 1 Kodeksu cywilnego  spółka cywilna jest umową (stosunek prawny) w której wspólnicy zobowiązują się dążyć...

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową (2)

obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową sprawna spółka

W drugiej części artykułu o działalności nierejestrowej zostaną omówione obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Przypomnijmy ... Z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców wynika, że działalność nierejestrowa może być  prowadzona przez osobę fizyczną, która w każdym miesiącu nie osiągnie z niej przychodu należnego nie przekraczającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku...

Podatki w spółce cywilnej – kto jest podatnikiem? (6)

podatki w spółce cywilnej Sprawna spółka

W poniższym artykule zostaną  zasygnalizowane niektóre skutki podatkowe zawarcia umowy spółki cywilnej przy założeniu, że jej wspólnikami są osoby fizyczne nieprowadzące wcześniej  działalności gospodarczej. Wykorzystane zostały w nim  stanowiska organów skarbowych.   Przypomnijmy ... Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy. Działa na podstawie umowy cywilnoprawnej, której stronami są co najmniej dwaj wspólnicy – przedsiębiorcy wpisani do CEIDG którzy chcą osiągnąć...

Spółka cywilna: Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej (5)

Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej Lexagit.pl porady prawne online

Spółka cywilna jest jedną z form prawnych wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej  w Polsce. Jest ona umową, w której wspólnicy będący przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadzie zaufania zobowiązują się osiągnąć określony wspólny cel gospodarczy (art. 860 par. 1 K.c.). Na temat umowy spółki cywilnej pisaliśmy w kilku artykułach: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej : Spółka cywilna (1)...

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w spółce z o.o.

działalność nierejestrowa Lexagit.pl porady prawne online

W niniejszym artykule została omówiona kwestia ponoszenia przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy w orzecznictwie sądowym. Regulacja prawna   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) lub będąca w organizacji odpowiada za powstałe zaległości podatkowe np. w podatku od towarów i usług czy podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy egzekucja...

Zawieszenie działalności gospodarczej

działalność gospodarcza LEXAGIT.PL

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Zawieszenie działalności gospodarczej polega na czasowym, przejściowym zaprzestaniu jej wykonywania. Zawieszenie działalności gospodarczej – wymogi prawne  Zasadniczo uprawnienie to przysługuje przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników. Wyjątkowo z uprawnienia tego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie...

NSA: Urząd skarbowy nie zwolni od podatku darowizny pieniężnej przekazanej gotówką

darowizna pieniężna gotówką Lexagit.pl porady prawne przez internet

Artykuł omawia wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2017 r., w sprawie o sygn. II FSK 3600/14. Stan faktyczny W dniu 30 stycznia 2012 r. podatniczka zgłosiła w  urzędzie skarbowym  nabycie od swojego ojca darowizny środków pieniężnych w wysokości 160.000 zł. Termin ustawowy 6 miesięcy został zachowany. Urząd skarbowy zażądał od niej dostarczenia potwierdzenia przelewu lub przekazu pocztowego...