Strona główna Aktualności Rozliczenie roczne: Kiedy nieotrzymanie informacji PIT-11 za rok 2017 będzie zgodne z...

Rozliczenie roczne: Kiedy nieotrzymanie informacji PIT-11 za rok 2017 będzie zgodne z prawem podatkowym ? (3)

501
PODZIEL SIĘ
informacja PIT - 11 Lexagit.pl porady prawne online

W artykule  została omówiona kwestia rozliczania umów w których wynagrodzenie zostało określone w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Czy wtedy zleceniobiorca otrzyma informację PIT- 11 ?

Regulacja prawna w zakresie obowiązku przekazywania informacji PIT – 11 przez  płatnika składek

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o PIT płatnik składek zobowiązany jest przekazać podatnikowi w terminie do końca lutego 2018 r. informację PIT – 11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 roku. [1] Jest ona podstawą do złożenia rocznego zeznania podatkowego „w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym” tj. do końca kwietnia 2018 roku (art. 45 ust. 1 ustawy o PIT).

W przypadku nieotrzymania informacji PIT – 11 podatnik powinien interweniować u płatnika składek. Ostatecznie sam musi obliczyć podatek za rok 2017 w oparciu o dostępne mu dokumenty np. wyciąg z rachunku bankowego na które przekazywane jest wynagrodzenie. Podaje wtedy kwoty przybliżone oraz informuje urząd skarbowy o nieotrzymaniu informacji imiennej PIT-11.

Źródła przychodów do kwoty 200 zł a informacja PIT – 11

Istnieje wyjątek, kiedy to płatnik nie przesyła podatnikowi wypełnionego formularza PIT – 11. Tak będzie, gdy płatnik składek pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 % uzyskanego przychodu w okolicznościach wskazanych poniżej.

Stosownie do  art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT  płatnik składek  pobiera  zryczałtowany podatek dochodowy, wtedy gdy:

  • przychód został określony w art. 13 pkt 2 i 5 – 9 ustawy podatkowej,
  • umowa została zawarta z osoba niebędącą pracownikiem płatnika,
  • kwota należności zawartej w umowie nie przekracza 200 zł.

Płatnik składek pobiera wtedy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% uzyskanego przychodu bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy i PIT) i składki na ubezpieczenie społeczne.  [2]  Co istotne, obliczonego podatku nie pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnicy składek przekazują „(-) kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ( 42 ust. 1 ustawy o PIT).

Źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ). Stanowią ją m.in.:

  • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
  • przychody z umowy zlecenia zawartej z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Przychody z działalności wykonywanej osobiście ustawodawca definiuje w art. 13 pkt 2 ustawy podatkowej jako „przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

Przykład z indywidualnej interpretacji  podatkowej:

Wnioskodawca jako płatnik  rozlicza należności (ekwiwalenty) sędziów z tytułu prowadzenia meczów. Sędziowie są delegowani przez związek sportowy, a wnioskodawca nie zawiera z nimi żadnej umowy. „(-) Po zakończonym meczu wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu dla sędziów, w kwotach określonych przez związek w tabeli, określonej na podstawie uchwał. Kwota do wypłaty, to kwota brutto wynikająca z tabeli”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 stycznia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT3.4011.337.2017.2.JR) stwierdził, „ (-) że w stosunku do wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń dla delegowanych sędziów nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wskazano we wniosku – z sędziami nie są zawierane żadne umowy. Wypłata wynagrodzenia następuje jedynie na podstawie wystawionych rachunków.

Zatem w przedmiotowej sprawie, podatek pobierany przez Wnioskodawcę (płatnika) od wynagrodzeń sędziego należy obliczyć zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów.”

Umowa zlecenia zawarta na kwotę do 200 zł a informacja PIT- 11

Od przychodów z  umowy zlecenia zawartej z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika na kwotę nieprzekraczającą  200 zł  zleceniodawca pobiera  zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu i nie wystawia informacji PIT-11 (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

Z treści art. 13 pkt 8 ustawy o PIT  wynika, że  chodzi tutaj o „przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”. Przykładowo będą nimi spółki osobowe (t.j. spółki jawne, partnerskie, komandytowe i spółkę komandytowo-akcyjne), stowarzyszenia zwykłe, oraz „inne jednostki organizacyjne, takie jak: szkoły, inspekcje, sądy”. [3]

Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej w dniu 24 czerwca 2010 r. Interpretacji indywidualnej, sygn. IPPB2/415-300/10-4/MK: „(-) do opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez zleceniobiorcę z tytułu zawartej umowy zlecenia zawierającej określoną miesięcznie kwotę nie przekraczającą łącznie 200 zł, będzie miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od należności wynikających z tego tytułu umowy należy pobrać zryczałtowany podatek zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Przykład:

W lipcu 2017 roku z osobą niezatrudnioną w firmie X została zawarta umowa zlecenia, w której ustalono wynagrodzenie w kwocie 180 zł. Od powyższego wynagrodzenia pobrany został zryczałtowany podatek dochodowy. Zleceniobiorca nie otrzyma do końca lutego br. informacji PIT – 11 za rok 2017.

Nie należy łączyć dochodów opodatkowanych ryczałtem

Z dyspozycji art. 30 ust. 8 ustawy o PIT wynika, że .”Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1”, tj. opodatkowanych ryczałtem nie łączy się z dochodami, które są opodatkowane według skali podatkowej.

Przykład:

Firma zawarła z  osoba nie będącą jej pracownikiem 2 umowy zlecenia w danym miesiącu. Z pierwszej umowy wynagrodzenie wynosi 160 zł, a z drugiej 220 zł. Pierwsza umowa powinna zostać opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 18% uzyskanego przychodu, ponieważ  należna kwota nie przekracza 200 zł. Natomiast od drugiej umowy zlecenia powinna  zostać  pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyniesie ona  18% kwoty wynikającej z umowy zlecenia pomniejszonej o miesięczne koszty uzyskania przychodów. Wysokość tych kosztów została podana w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT i wynosi „(-) 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, (-) których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”.

Podsumujmy …

Płatnik składek nie wyśle podatnikowi informacji PIT – 11 za rok 2017, jeżeli nie był on jego pracownikiem i realizował umowę zlecenia z wynagrodzeniem, nieprzekraczającym kwoty 200 zł. W takim przypadku umowa zlecenia podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz  składkom ZUS.

Podstawa prawna:

– art. 10 ust. 1 pkt 2,  art. 13 pkt 8 lit. a) , art. 22 ust. 9 pkt 4,  art. 27 b ust. 2 art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 30 ust. 8,  art. 39 ust. 1, art. 41, art. 42 ust. 1,  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200)  stanowi :”W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, (-) płatnicy, (-) są obowiązani przesłać podatnikowi (-) , imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (-)”.

[2] Art. 30 ust. 3 ustawy o PIT: stanowi:  „Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a oraz 13–16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania”.

[3] „Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej– jednostka organizacyjna niewyposażona przez prawo w osobowość prawną, której przysługuje w ograniczonym zakresie zdolność prawna. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej poprzez swoje organy może działać jako przedstawiciel osób fizycznych lub prawnych, których mieniem – z reguły wyodrębnionym w postaci odrębnego majątku – zarządza. (-)” – źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_2006_zmiany_strukturalne_7_slownik_pojec.pdf (dostęp w dniu 23 lutego 2018 r.)

Stan prawny na 23 lutego 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad, naszej Kancelarii https://www.lexagit.pl/porady-prawne/

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.