Strona główna Aktualności Skarga na czynności komornika – obecne zasady

Skarga na czynności komornika – obecne zasady

258
PODZIEL SIĘ
Lexagit.pl porady prawne online

W artykule zostały omówione zmiany dotyczące wnoszenia skargi na czynności komornika wprowadzone po dniu 8. września 2016 roku.

Od dnia 8. września 2016 r. obowiązuje znowelizowany art. 767 par. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, który odnosi się do nowego sposobu wnoszenia skargi na czynności komornika. Zmiana w przepisach postępowania egzekucyjnego obowiązująca na mocy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.1311) wprowadziła nowe zasady w składaniu skargi na czynności komornika.

W orzecznictwie wyrażony został następujący pogląd:

„Skarga na czynności komornika przysługuje wtedy, gdy komornik dokonując czynności naruszył przepisy procesowe, natomiast powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy prawa osoby trzeciej zostały naruszone przez skierowanie egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi. Między powództwem o zwolnienie od egzekucji a skargą na czynności komornika nie ma więc konkurencji, wniesienie zaś skargi na czynności komornika stanowi przeszkodę do wytoczenia powództwa o zwolnienie od egzekucji” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 21 stycznia 1998 r., sygn. akt I ACz 21/98.

Skarga na czynności komornika do sądu rejonowego

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej w dalszym ciągu na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę może złożyć strona postępowania tj. wierzyciel lub dłużnik lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Zgodnie z dyspozycją  art. 767 par. 4 K.p.c. ma ona na to:

1)  termin tygodniowy od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,

2) w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

W świetle art. 767 par. 1[1] K.p.c. skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

… za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne

Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 767 par. 5 K.p.c. skargę na czynności komornika składa się bezpośrednio w kancelarii komornika, którego skarga dotyczy. Jeżeli komornik uzna, że wniesiona skarga jest uzasadniona w całości, wówczas uwzględni ją w terminie  trzech dni. O jej uwzględnieniu zawiadomi  skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi na czynności komornika dotyczy. Nie będzie miał wtedy obowiązku przekazywania skargi do sądu. W przypadku, gdy komornik skargi nie uwzględni, wtedy w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekaże je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu.

Skarga na czynności komornika powinna zawierać:

 • miejsce i datę jej sporządzenia,
 • oznaczenie sądu i komornika za pośrednictwem którego skarga jest wnoszona (np. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w ……………… ul……………………., za pośrednictwem Komornika Sądowego …………………………………………..(imię i nazwisko) działającego przy Sądzie Rejonowym w ……………………………),
 • oznaczenie osoby wnoszącej skargę wierzyciel/dłużnik (imię, nazwisko, PESEL/NIP, adres,
 • oznaczenie strony postępowania (imię, nazwisko, PESEL/NIP, adres),
 • sygnaturę akt komorniczych,
 • tytuł skargi: Skarga dłużnika na czynności komornika sądowego,
 • cel wniesienia skargi (np. zajęcie przez komornika rachunku bankowego dłużnika bez wniosku wierzyciela, zajęcie dłużnikowi komputera, które jest jego narzędziem pracy),
 • żądania strony wnoszącej skargę (np. zawieszenie postępowania egzekucyjnego w zakresie skarżonej czynności),
 • uzasadnienie (należy opisać czynność komornika z którą strona się nie zgadza, wskazać zarzuty i wnioski),
 • podpis osoby wnoszącej skargę,
 • załączniki: (np. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku, odpis skargi).

Skargę na czynności komornika należy złożyć w tylu egzemplarzach wraz z załącznikami, ile jest stron postępowania.

Skarga na czynności komornika podlega opłacie

Z art. 25 ust.1 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 623) od skargi na czynności komornika  pobierana jest opłata stała – 100 zł.

Opłatę można uiścić poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na wnoszonej skardze lub opłacić skargę w kasie sądu albo dokonać opłaty na rachunek bankowy sądu. W tych przypadkach do skargi należy dołączyć  dowód wniesionej opłaty.

Co ważne, wraz ze skargą strona może złożyć wniosek o zwolnienie od koszów sądowych i dołączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Jest on dostępny w sekretariacie sądu. Można  go również pobrać bezpłatnie ze strony internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości (Zakładka: Formularze).

Podsumujmy …

Wprowadzone od 8. września 2016 r. zmiany w składaniu skargi na czynności komornika przyśpieszą rozpoznanie skargi przez sąd.  Najpierw ze skargą zapozna się komornik.  Może uwzględnić uzasadnioną skargę i wtedy sąd będzie niepotrzebny. W sprawach spornych skarga zostanie przekazana do sądu.

Podstawa prawna:

– art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 8 sierpnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.

 

Potrzebujesz porady prawnej lub podatkowej?

Wpisz swoje zapytanie. A nasi specjaliści udzielą kompleksowej porady.

Zadanie pytania nic nie kosztuje. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.