Strona główna Prawo gospodarcze Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

1101
PODZIEL SIĘ
świadczenie postojowe Sprawna spółka

W dniu 18 kwietnia  2020 r. weszła w życie druga nowelizacja ustawy o COVID-19  tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 czyli Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020. 695).

Sprawdź:

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

W poniższym artykule zostało omówione świadczenie postojowe dla firm wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 w ustawie o COVID-19 [1].  Poznajmy  istotne szczegóły.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Zgodnie z dyspozycją art. 15zq ust. 1- 3 ustawy o COVID-19 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mieszkającej w Polsce, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu  np. umowy o pracę i w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa ma miejsce przestój w prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej.

Jakie są wymagania prawne uprawniające o wystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem do ZUS o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód [2] z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. (art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19).

Czy świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy rozliczającemu się w formie karty podatkowej?

Świadczenie postojowe przysługuje także osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się w formie karty podatkowej,  jest zwolniona z podatku VAT i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku ustawodawca nie wymaga podawania spadku przychodu, ani też zawieszenia działalności gospodarczej (art. 15 zq ust. 6 ustawy o COVID-19).

W jaki sposób przedsiębiorca może starać się o świadczenie postojowe?

W celu otrzymania świadczenia postojowego  osoba uprawniona  składa wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na  formularzu RSP-D – aktualne informacje dostępne TUTAJ.

To co powinno być podane we wniosku zawiera art. 15zs ust. 1 i ust. 3 ustawy o COVID- 19. Oświadczenia wymagane we wniosku osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 15 zs ust. 5 ustawy o COVID-19 ).

Zgodnie z art. 15zs ust. 6 ustawy o COVID 19  powyższy wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   Przedsiębiorca składa go  przez Platformę Usług Elektronicznych  ZUS  lub za pośrednictwem poczty albo osobiście w oddziale  ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do kiedy  mogą być składane  wnioski o  przyznanie świadczenia postojowego?

Z art. 15zs ust. 7 ustawy o COVID- 19 wynika, że wniosek o przyznanie  świadczenia postojowego należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Stan epidemii minister zdrowia ogłosił w dniu 20 marca 2020 r. wydając rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [3].

Świadczenie postojowe –  ile wynosi?

Dla przedsiębiorców podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 [4], czyli 2.080 zł.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanej kartą podatkową świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. 1.300 zł.  

Ile razy może być przyznane świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe nie jest jednorazowe i może być przyznane  „nie więcej niż trzykrotnie” (art. 15 zr. ust. 1 ustawy o COVID-19). Powyższe oznacza, że w jednym wniosku składanym do ZUS osoba uprawniona występuje o wypłacenie postojowego za 1 miesiąc, a nie od razu za 3 miesiące. W celu otrzymania  ponownego świadczenia wymagany jest nowy wniosek.

Na podstawie  oświadczenia  osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe może być ono przyznane ponownie. O wypłatę po raz kolejny świadczenia postojowego można wystąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku, nie uległa poprawie (art. 15 zua ustawy o COVID-19).

Na podstawie art. 15zt ustawy o COVID-19 Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie  mając  na  względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Objaśnienie:

[1]  ustawa o COVID-19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695).

[2] przychód – definicję przychodu  zawiera  art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019.1387) zgodnie z którym za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020. 491).

[4] W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.,  publ. : Dz.U. 2019.1778).

Stan prawny na dzień 6 maja 2020 roku

W.K.