Strona główna Aktualności „Tarcza antykryzysowa” jest już w Sejmie

„Tarcza antykryzysowa” jest już w Sejmie

1628
PODZIEL SIĘ
tarcza Sprawna spółka

„Tarcza antykryzysowa” jest to  pakiet ustaw, które mają na celu zahamować skutki pandemii koronawirusa w gospodarce. W dniu dzisiejszym trwa posiedzenie Sejmu RP w trybie nadzwyczajnym. Odbyło się już pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).

Utrzymanie płynności finansowej – jakie są proponowane rozwiązania prawne?

W celu utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą w tym czasie działalność gospodarczą  i są  narażeni   na  straty  ekonomiczne  związane  z  epidemią  będą podjęte  m.in. następujące rozwiązania:

  1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na   ubezpieczenie   społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy.
  2. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)
  3. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  w    5  tys.  zł  na  okres nie  dłuższy  niż  12  miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
  4. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019r. – gdy w2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50%w porównaniu do 2019 r.

Zostaną  także odroczone niektóre obowiązki w obszarze podatkowym

W drodze ustawy zostaną także odroczone niektóre obowiązki w obszarze podatkowym m.in.:

  1. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).
  2. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020 r.
  3. Przesunięcie o 3  miesiące  terminu  obowiązku  zgłoszenia  informacji  do  Centralnego  Rejestru  Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
  4. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r..
  5. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony  w  wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
  6. Przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Zabezpieczenie miejsc pracy i pracowników – jak będzie wyglądać?

W przypadku zabezpieczenia miejsc pracy i pracowników projektowana ustawa oraz autopoprawka  zakłada m.in.

1. Dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem  ekonomicznym ze  środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego  wynagrodzenia  lub przy obniżonym  wymiarze  czasu  pracy  o 20%,  nie więcej  niż  do  0,5  etatu – dofinansowanie do  wysokości połowy  wynagrodzenia,  ale nie  więcej  niż  40% przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane

a) dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80%minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co  najmniej  15%  w  stosunku  do  poprzedniego  miesiąca,  pod  warunkiem,  że  przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia,

b) dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50%minimalnego wynagrodzenia.

3. Zwolnienie rolników z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r.

Przeczytaj także:

Podatki w dobie koronawirusa – podsumowanie na dzień 21.03.2020 

Wsparcie dla przedsiębiorców w walce z koronawirusem – zwolnienie ze składek ZUS 

Źródło:  Sejm RP.

W.K.